சனி, 2024-07-13, 9:32 AM
நல்வரவு Guest | RSS

வணக்கம்....வாழிய தமிழ் மொழி வாழிய தமிழினம்.

அறிவியல்-௧

161. தொடர்பிலியியல் - Phenomenology
162. தொண்டை இயல் - Pharyngology
163. தொல் அசீரியர் இயல் - Assyriology
164. தொல் உயிரியல் - Palaeontology
165. தொல் சூழ்நிலையியல் - Paleo ecology
166. தொல் பயிரியல் - Paleobotany
167. தொல் மாந்தவியல் - Paleoethnology
168. தொல் மீனியல் - Paleoichthylogy
169. தொல் விலங்கியல் - Palaeozoology
170. தொல்தோற்ற இனவியல் (மாந்த -
மாந்தக்குரங்கினவியல்) - Anthropobiology
171. தொல்லிசையியல் - Ethnomusicology
172. தொல்லியல் - Archaeology
173. தொல்லினவியல் - Paleethnology
174. தொல்லெச்சவியல் - Archaeozoology
175. தொழில் நுட்பச் சொல்லியல் - Orismology
176. தொழில் நுட்பவியல் - Technlogy
177. தொழிற்சாலை வேதியியல் - industrial chemistry
178. தொழு நோயியல் - Leprology
179. தொற்றி இயல்/ பயிர்ப்பூச்சியியல் - Pestology
180. தொன்மவியல் - Mythology
181. தோட்டுயிரியியல் - Astacology
182. தோல்நோயியல் - Dermatology
183. நச்சியியல் - Virology
184. நடத்தையியல் - Praxeology
185. நரம்பியல் - Neurology
186. நல்லுயிரியல் - Pneumatology
187. நலிவியல் - Astheniology
188. நன்னியல் - Agathology
189. நாடி இயல் - Arteriology
190. நாணயவியல் - Numismatology
191. நாளவியல் - Angiology
192. நிகழ்வியல்- Chronology
193. நிலத்தடி நீரியல் - Hydrogeology
194. நிலநடுக்கவியல் - Seismology
195. நிலாவியல் - Selenology
196. நிலை நீரியல் - Hydrostatics
197. நீத்தாரியல் - Martyrology
198. நீர் வளர்ப்பியல் - Hydroponics
199. நீர்நிலைகளியல் - Limnology
200. நீராடல் இயல் - Balneology
201. நுண் உயிரியல் - Microbiology
202. நுண் வேதியியல் - Microchemistry
203. நுண்பொருளியல் - Micrology
204. நுண்மி இயல் - Bacteriology
205. நுண்மின் அணுவியல் - Micro-electronics
206. நூல் வகை இயல் - Bibliology
207. நெஞ்சக வியல் - Cardiology
208. நெடுங்கணக்கியல் - Alphabetology
209. நெறிமுறையியல் - Aretaics
210. நொதி இயல் - Enzymology
211. நொதித் தொழில் நுட்பவியல் - Enzyme tecnology
212. நோய் இயல் - Pathology
213. நோய்க்காரணவியல் - Aetiology
214. நோய்க்குறியியல் - Symptomatology
215. நோய்த்தடுப்பியல் - Immunology
216. நோய்த்தீர்வியல் - acology
217. நோய்நீக்கியல் - Aceology
218. நோய்வகையியல் - Nosology
219. நோயாய்வியல் - Etiology
220. நோயியல் - Pathology
221. படஎழுத்தியல் - Hieroglyphology
222. படிகவியல் - crystallography
223. பணிச்சூழ் இயல் - Ergonomics
224. பத்தியவியல் - Sitology
225. பயிர் மண்ணியல் - Agrology
226. பயிரியல்-Phytology
227. பரியியல் - Hippology
228. பருப் பொருள் இயக்கவியல் - kinematics
229. பருவ இயல் - Phenology
230. பருவப் பெயர்வியல் - Phenology
231. பல்லியல் - Odontology
232. பழங்குடி வழக்கியல் - Agriology
233. பழம்பொருளியல் - Paleology
234. பற் கட்டுப்பாட்டியல் - Contrology
235. பறவை நோக்கியல் - Ornithoscopy
236. பறவையியல் - Paleornithology
237. பனிப்பாளவியல் - Glaciology
238. பாசி இயல் - Phycology
239. பாப்பிரசு சுவடியியல் - Panyrology
240. பாம்பியல் - Ophiology
241. பார்ப்பியல் Neossology
242. பாலூட்டியல் - Mammalogy
243. பாறைக் காந்தவியல் - Palaeo Magnetism
244. பாறையியல் - Lithology
245. பாறை அமைவியல் - Petrology
246. பிசாசியல் - Diabology
247. பிளவையியல் - Oncology
248. புத்த இயல் - Buddhology
249. புத்தியற்பியல் - New physics
250. புதிரியல் - Enigmatology
251. புதைபடிவ இயல் - Ichnology
252. புல உளவியல் - Faculty Psychology
253. புல்லியல் - Agrostology
254. புவி இயற்பியல் - Geo physics
255. புவி உயிர்ப் பரவியல் - Biogeography
256. புவி வடிவ இயல் - Geodesy
257. புவி வளர் இயல் - Geology
258. புவி வேதியியல்- Geo-chemistry
259. புவியியல் - Geography
260. புவிவெளியியல் - Meteorology
261. புள்ளியல் - Ornithology
262. புறமண்டிலவியல் - Exobiology
263. புற்று நோய் இயல் - Cancerology
264. பூச்சி பொட்டு இயல் - Acarology
265. பூச்சியியல் - Entomology
266. பூச்சியியல் - Entomology
267. பூச்சியியல் - Insectology
268. பெயர்வன இயல் - Acridology
269. பெரு வாழ்வியல் - macrobiotics
270. பேயியல் - Demonology
271. பொதுஅறிவு இயல் - Epistemology
272. பொருள்சார் வேதியியல் - Physical Chemistry
273. போட்டியியல் - Agonistics
274. போதனையியல் - Patrology
275. மகளிர் நோய் இயல் - Gynaecology/ Gynecology
276. மண்டையோட்டியல் - Craniology
277. மண்ணியல் - Pedology
278. மண்புழையியல் - Aerology
279. மணி இயல் - Campanology
280. மணிவியல் - Gemology
281. மதுவியல் - Enology (or Oenology)
282. மர ஒளி வரைவியல் - Photoxylography
283. மரபு இயைபியல் - Genecology
284. மரபு வழியியல் - Geneology
285. மரவரியியல் - Dendrochronology
286. மரவியல் - Dendrology
287. மருத்துவ அளவீட்டியல் - Posology
288. மருத்துவ நோயியல் - Clinical pathology
289. மருத்துவ மரபணுவியல் - Clinical genetics
290. மருந்தாளுமியல் - Pharmacy
291. மருந்தியல் - Pharmacology
292. மருந்து வேதியியல் - Medicinal chemistry
293. மலையியல் - Orology
294. மழையியல் - Ombrology
295. மனக்காட்சியியல் - Noology
296. மனநடையியல் - Nomology
297. மன்பதை உளவியல் - Social Psychology
298. மன்பதையியல் - Sociology
299. மனைவளர்உயிரியல் - Thremmatology
300. மாந்த இனவியல் - Ethnology
301. மாவியல் - Morphology
302. மானிடவியல் - Anthropology
303. மின் ஒலியியல் - Electro-acoustics
304. மின்வேதியியல் - Electrochemistry
305. மின்னணுவியல் - Electronics
306. மீனியல் - Ichthyology.
307. முகிலியல் - Nephology
308. முட்டையியல் - Oology
309. முடியியல் - Trichology
310. முதற்கோட்பாட்டியல் - Archelogy / Archology
311. முதியோர் கல்வியியல் - Andragogy
312. முதுமையியல் - Gerontology
313. முரண் உயிரியல் - Teratology
314. முரணியல் - Heresiology
315. முறையியல் - Systomatology
316. முனைப்படு வரைவியல் - Polarography
317. மூக்கியல் - Rhinology
318. மூதுரையியல் - Gnomology
319. மூப்பியல் - Gerontology
320. மூலக் கூறு உயிரியல் - Molecular biology
321. மெய் அறிவியல் - Philosophy
322. மெய்ம்மி நோயியல் - Histopathology
323. மெய்ம்மியியல் - Histology
324. மேகநோயியல் - Syphilology
325. மொழியியல் - Philology
326. மோப்பவியல் - Olfactology
327. ரூனிக்கியல் - Runology
328. வகையியல் - Taxology
329. வண்ணவியல் - Chromatology
330. வழக்குப் பேச்சியல் - Dialectology
331. வழிபாட்டியல் - Liturgiology
332. வளி நுண்மியல்- Aerobiology
333. வளிநுகரியியல் - Aerobiology
334. வாந்தியியல் - Emetology
335. வாய்நோயியல் - Stomatology
336. வாலில்லாக் குரங்கியல் – Pithecology
337. வான இயற்பியல் - Astrophysics
338. வானஞ்சலியல் (வானஞ்சல்தலையியல்) -
Aerophilately
339. வானியல் - Astronomy
340. வானிலை இயல் - Neteorology/
Astrometeorology
341. வானோடவியல் - Aerodonetics
342. விசை இயக்க இயல் - Kinetics
343. விண்கற்களியல் – Aerolithology
344. விண்ணுயிரியியல் - Astrobiology
345. விண்பொருளியல் - Astrogeology
346. விந்தையியல் - Thaumatology
347. விலங்கியல் - Zoology
348. விளைச்சலியல் (வேளாண் பொருளியல்) -
Agronomics
349. வெளிற்றியல் - Agnoiology
350. வேதியியல் - Chemistry
351. வேதிவகைப்பாட்டியல் - Chemotaxonomy
352. வேர்ச்சொல்லியல் - Etymology

உள்னுழை
                  Thiratti.com Tamil Blog Aggregator
தேடல்
விழியம்