செவ்வாய், 2024-06-25, 5:27 PM
நல்வரவு Guest | RSS

வணக்கம்....வாழிய தமிழ் மொழி வாழிய தமிழினம்.

மனித எலும்புக்கூடு

மண்டையறை எலும்புகள் (8)

* 1 நுதலெலும்பு (frontal bone)
* 2 சுவரெலும்பு (parietal bone) (2)
* 3 கடைநுதலெலும்பு (temporal bone) (2)
* 4 பிடர் எலும்பு (occipital bone)
* ஆப்புரு எலும்பு (sphenoid bone)
* நெய்யரியெலும்பு (ethmoid bone)

முக எலும்புகள் (14)

* 7 கீழ்த்தாடை எலும்பு (mandible)
* 6 மேற்றாடை எலும்பு (maxilla) (2)
* அண்ணவெலும்பு (palatine bone) (2)
* 5 கன்ன எலும்பு (zygomatic bone) (2)
* 9 நாசி எலும்பு (nasal bone) (2)
* கண்ணீர் எலும்பு (lacrimal bone) (2)
* மூக்குச் சுவர் எலும்பு (vomer)
* கீழ் மூக்குத் தடுப்பெலும்பு (inferior nasal conchae) (2)

நடுக்காதுகளில் (6):

* சம்மட்டியுரு (malleus)
* பட்டையுரு (incus)
* ஏந்தியுரு (stapes)

தொண்டையில் (1):

* தொண்டை எலும்பு (நாவடி எலும்பு) (hyoid)

தோள் பட்டையில் (4):

* 25. காறை எலும்பு (clavicle)
* 29. தோள் எலும்பு (scapula)

மார்புக்கூட்டில் thorax(25):

* 10. மார்பெலும்பு (sternum) (1)
* மேலும் மூன்று என்புகளாகக் கருதப்படலாம்: பிடியுரு (manubrium), உடல் மார்பெலும்பு (body of sternum), வாள்வடிவ நீட்டம் (xiphoid process)

* 28. விலா எலும்புகள் (rib) (24)

முதுகெலும்புத் தூண் (vertebral column) (33):

* 8. கழுத்து முள்ளெலும்புகள் (cervical vertebra) (7)
* மார்பு முள்ளெலும்புகள் (thoracic vertebra) (12)
* 14. நாரிமுள்ளெலும்புகள் (lumbar vertebra) (5)
* 16. திரிகம் (திருவெலும்பு) (sacrum)
* வால் எலும்பு (குயிலலகு) (coccyx)

மேற்கைகளில் (arm) (1):

* 11. புய எலும்பு (மேல்கை எலும்பு) (humerus)
o 26. புய எலும்புப் புடைப்பு (மேல்கை எலும்புப் புடைப்பு) (condyles of humerus)

முன்கைகளில் (forearm) (4):

* 12. அரந்தி (ulna) (2)
* 13. ஆரை எலும்பு (radius) (2)
o 27. ஆரை எலும்புத் தலை (head of radius)

கைகளில் (hand) (54):

* மணிக்கட்டுகள் (carpal):
o படகெலும்பு (scaphoid) (2)
o பிறைக்குழி எலும்பு (lunate) (2)
o முப்பட்டை எலும்புtriquetrum) (2)
o பட்டாணி எலும்பு (pisiform) (2)
o சரிவக எலும்பு (trapezium) (2)
o நாற்புறவுரு எலும்பு (trapezoid) (2)
o தலையுரு எலும்பு (capitate) (2)
o கொக்கி எலும்பு (hamate) (2)

* அங்கை முன்னெலும்புகள் (அனுமணிக்கட்டு எலும்புகள்) (metacarpal): (5 × 2)

* விரலெலும்புகள் (phalange):

*
o அண்மை விரலெலும்புகள் (proximal phalanges) (5 × 2)
o நடு விரலெலும்புகள் (Intermediate phalanges) (4 × 2)
o தொலை விரலெலும்புகள் (distal phalanges) (5 × 2)

இடுப்புக்கூடு (pelvis) (2):

* 15. இடுப்பெலும்பு (ilium) மற்றும் கீழ் இடுப்பெலும்பு (ischium)


கால்கள் (leg) (8):

* 18. தொடையெலும்பு (femur) (2)
o 17. இடுப்பு மூட்டு (hip joint) (மூட்டு, எலும்பல்ல)
o 22. பெரிய தொடையெலும்புக் கொண்டை (greater trochanter of femur)
o 23. தொடையெலும்புப் புடைப்பு (condyles of femur)
* 19. சில்லெலும்பு (patella) (2)
* 20. கால் முன்னெலும்பு (கணைக்காலலுள்ளெலும்பு) (tibia) (2)
* 21. சிம்பு எலும்பு (கணைக்கால்வெளியெலும்பு) (fibula) (2)

காலடிகளில் (52):

* கணுக்காலெலும்புகள் (tarsal):
o குதிகால் (calcaneus) (2)
o முட்டி (talus) (2)
o படகுரு எலும்பு (navicular bone) (2)
o உள் ஆப்புவடிவ எலும்பு (2)
o இடை ஆப்புவடிவ எலும்பு (2)
o வெளி ஆப்புவடிவ எலும்பு (2)
o கனசதுர எலும்பு (cuboidal bone) (2)

* அனுகணுக்காலெலும்புகள் (metatarsal) (5 × 2)

* விரலெலும்புகள் (phalange):
o அண்மை விரலெலும்புகள் (proximal phalanges) (5 × 2)
o நடு விரலெலும்புகள் (intermediate phalanges) (4 × 2)
o தொலை விரலெலும்புகள் (distal phalanges) (5 × 2)


உள்னுழை
                  Thiratti.com Tamil Blog Aggregator
தேடல்
விழியம்